Novinky


1.1.2022

 

       V zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je několik výjimek týkajících se povinnosti mít PENB (energetický štítek) při prodeji a pronájmu nemovitosti.

       Kdy není povinný PENB?

a) u budovy, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947 PENB nemusí být vystaven, pokud jsou splněny VŠECHNY následující podmínky:

budova je postavena před 1.1.1947

od 1.1.1947 nebyla provedena větší změna dokončené budovy

prodávající a kupující (nebo pronajímatel a nájemce) se písemně dohodnou, že PENB nebude opatřen

      b) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m²

      Celková energeticky vztažná plocha (EVP) se může lišit podle toho, které vnitřní prostory budovy energetický specialista zahrne do EVP. Takovými prostory jsou téměř  

      všechny prostory v budově (vytápěné i nevytápěné, temperované, chlazené, větrané, klimatizované, osvětlované) včetně vnitřních a obvodových stěn, světlíků, jiných

      prostupů budovou, nevytápěných zádveří, hal apod.

      c) na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci

      Pokud je nemovitost v památkové zóně (pozor – není totéž, co památková rezervace), výjimka se na ni nevztahuje!

     d) u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při    

     celoročním užívání

 

2.3.2021

Evropská unie vypracovala rozsáhlou legislativu, která si klade za cíl bojovat proti praní špinavých peněz a financování terorismu a jednotlivé státy ji na základě národní legislativy implementují do svých právních řádů. Jedním ze zákonů, kterými je tato evropská legislativa implementována v České republice, je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pro který se vžila zkratka AML zákon („AML zákon“).

Nicméně AML zákon neklade povinnosti každému, ale pouze osobám, které naplňují definici povinné osoby dle AML zákona a koncem minulého roku byla schválena rozsáhlá novela AML zákona, která krom jiného od 1. 1. 2021 výrazně rozšiřuje okruh těchto povinných osob, na které povinnosti AML zákona dopadají. V oblasti realitního trhu je nově povinnou osobou každý, kdo:

Systém vnitřních zásad slouží k zajištění povinností vyplývajících ze zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento Systém vnitřních zásad (dále též jako „SVZ“) slouží k zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále též jako „AML zákon“). SVZ je uložen v kanceláři a každý z našich klientů je s tímto vždy seznámen.

 

27.1.2020

Začátkem tohoto roku vstoupí v platnost Zákon o realiním zprostředkování. Níže uvádíme pro přehled nejdůležitější  pravidla, která z tohoto zákona budou vyplývat.

- bezúhonnost realitního makléře

- povinnost makléře uzavřít pojistné smlouvy a odpovědnosti za škodu a z toho případně vyplývající povinnost uhradit klientovi penále v případě újmy způsobené výkonem realitního zprostředkování.

- novela zákona dále zaručuje odborné vzdělání realitních makléřů.

S přijetím nového zákona bude nyní k podnikání v realitní oblasti nutná živnost vázaná a k tomu i potřebná kvalifikace, a to buď v podobě vzdělání, minimální praxe či složení státní zkoušky. K ověření odborné způsobilosti bude klientům sloužit veřejně dostupný seznam.

Další dúležitou novinkou bude u Smlouvy o realitním zprostředkování na dobu neurčitou, výpovědní doba činit maximálně 1 měsíc. Smlouva o výhradním zprostředkování může být nově sjednána maximálně na dobu max. 6 měsíců, ovšem může být opakovaně prodlužována. Ve smlouvě o zprostředkování musí být jasně specifikovány podmínky, za jakých má realitní zprostředkovatel nárok na provizi. Samotná smlouva pak musí obsahovat přílohu s výpisem z veřejného seznamu (katastr nemovitostí), který jasně odhalí případná omezení či vady související s nemovitostí.

Současně je důležité zdůraznit, že v případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení.

Pro nás nic nového :-) , ale věřím, že některým z vás uvedené informace mohou pomoci. Přejeme všem vše dobré v roce 2020!

 

25.5.2018

GDPR

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji našich klientů i jejich kontakty nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou. Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat. Ke zpracování svěřených osobních údajů přistupujeme zodpovědně. Všichni, kteří pracujeme s osobními údaji našich klientů, jsme vázáni mlčenlivostí a máme přístup pouze k takovým datům, která potřebujeme pro výkon své práce. Uložené osobní údaje klientů nijak nevyužíváme k vlastním marketingovým ani jiným účelům.

Pošlete nám e-mail na info@karolinasykorova.cz s tím, že svůj souhlas nebo nesouhlas odvoláváte.

Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

23.1.2018

Dnes jsme spustili nový vzhled webových stránek  (jejich tvůrcem je opět pan Michal Hudák). Doufám, že se vám budou líbit a budete s nimi spokojeni stejně tak jako jsem spokojená já...

Nové stránky nabízí spoustu nových sekcí, informací, lepší přehlednost....nechybí zde samozřejmě sekce "SPŘÁTELENÉ WEBY" kde jsou odkazy na stránky mých klientů, přátel či firem se kterými jsem spolupracovala a které mohu s klidným svědomím vřele doporučit..

2.1.2018

Přejeme vám vše nejlepší v celém roce 2018!

 

20.12.2017

K dnešnímu dni máme ve správě 26 bytu našich klientů a 6 činžovních domů. Všem děkuji za příležitost a důvěru a těšíme se na další spolupráci!

 

20.9.2016

V souvislosti s novelou zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí se daň z nabytí nově vztahuje nejen na zřízení, ale i na prodloužení práva stavby. Není tedy možné od daně osvobodit převod rozestavěné stavby rodinného domu nebo bytové jednotky.

 

15. srpna 2016 

Od 1.listopadu 2016 vstupuje v účinnost novela zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, která zavádí povinnost, že plátcem daně bude vždy jen kupující. (schváleno poslaneckou sněmovnou 1.6. 2016 a podepsáno prezidentem Milošem Zemanem
27.7. 2016).

I nadále platí, že daň ve výši 4% se hradí z nabývací hodnoty. To není vždy kupní cena. Cenu ve smlouvě je nutné porovnat buď s cenou zjištěnou, dle znaleckého posudku, nebo směrnou hodnotou, kterou určí finanční úřad. Daň se pak hradí z té částky, která bude při porovnání vyšší.

 

30. června 2016

Krásné prázdniny....
 

28. března 2016

Změny související s úhradou daně z nabytí nemovitých věcí NOVINKY

V důsledku nových informací - Poslanecká sněmovna přikázala návrh k projednání organizačnímu výboru, který má na její projednání podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny 60 dní.Organizační výbor může návrh zákona projednávat až do 11. 4. 2016 a 2. čtení zákona zatím nebylo zařazeno na program žádné ze schůzí Poslanecké sněmovny. Účinnost nového znění zákona tak lze očekávat nejdříve ve druhé polovině roku 2016.

 

8.března 2016

Změny související s úhradou daně z nabytí nemovitých věcí NOVINKY

Od 1.4.2016  se předpokládala účinnost novely zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, která měla zavést povinnost, že plátcem daně bude pouze kupující.

Od 1.4.2016 v dani z nabytí nemovitých věcí žádná změna nebude, neboť rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny projednávání novely přerušil a do 24.3.2016 mohou poslanci předkládat písemné pozměňovací návrhy. Takže uvidíme...


8. února 2016

V důsledku novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, účinné od 1.2.2016 vstupuje v platnost povinnost zprostředkovatele jasně, srozumitelně a dostupným způsobem informovat klienty o tom, že v případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze zprostředkovatelské smlouvy se mohou obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) s návrhem na mimosoudní řešení.

Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz."
 

30. ledna 2016

Změny související s úhradou daně z nabytí nemovitých věcí

Platí zákon, který stanovuje a ve kterém se říká, že předběžně vejde pravidlo úhrady daně z nabytí nemovitých věcí kupujícím v platnost od 1. 4. 2016. Jenže novela ještě neprošla příslušným politických „kolečkem" a proto se zatím neví, zda toto opravdu začne platit, nicméně se obecně předpokládá, že novela projde.

I nadále však bude platit, že čtyři procenta se hradí z nabývací hodnoty, což nemusí být vždy kupní cena. Cenu, uvedenou k kupní smlouvě je nutné porovnat buď s cenou zjištěnou - znalecký posudek, nebo směrnou hodnotou. Pochopitelně platí ta částka, která bude při porovnání vyšší.

 

19. ledna 2016

Pronájem bytu po novele zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií účinné od 1.1.2016.
Pro pronájem jednotky od nového roku platí totéž, co pro její prodej před 1.1.2016 tj.
vlastník jednotky je povinen předložit průkaz PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému nájemci před uzavřením nájemní smlouvy, nebo předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy a současně zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při pronájmu jednotky. V případě pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii. Pokud zprostředkovatel pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu (tzn. „G“).
Pokud vlastníkovi jednotky nebyl předán průkaz PENB, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. A v tom případě nemusí splnit povinnost uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při pronájmu jednotky.

18. prosince 2015

V době od 21.12. - 03.01. 2016 máme dovolenou. Přesto mne, v případě potřeby, neváhejte kontaktovat na emailu. Přejeme krásné svátky vánoční, hodně klidu a pohody v novém roce a těšíme se na případnou spolupráci!

 

1. července 2015

Prodej bytů a starých rodinných domů bude jednodušší, než jak se mnozí obávali. Novela zákona o hospodaření s energií platná od 1. července totiž řadě lidí ulevila od povinnosti nechat si zpracovat energetický průkaz. Dokument nemusejí předkládat lidé prodávající dům starší roku 1947, který ani později neprošel větší rekonsktrukcí. Průkaz nutně nepotřebují ani lidé prodávající byt. když jim ho neposkytne SVJ či družstvo, mohou ho nahradit fakturami za energie. Toto pravidlo se už nyní využívalo, ale jen dočasně. Nyní platí bez časového omezení.

V inzerci to však bude nevýhoda. Když při prodeji nemovitosti nedostane realitní kancelář energetický průkaz, musí byt či dům v inzerci označit nejhorší energetickou třídou G.

 

20. června 2015

Od 1. 7. 2015 vstoupí v účinnost a platnost novela zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která zavádí na trh s nemovitostmi přísnější pravidla a to nejen pro majitele nemovitostí, ale i pro samotné realitní kanceláře, insolvenční správce a obecně pro všechny zprostředkovatele nemovitostí, kteří se rozhodnou k prodeji či pronájmu nemovitosti. Energetický průkaz a štítek se tímto stal nedílnou součástí jakékoliv obchodní transakce založené kupní smlouvou či nájemní smlouvou.

Realitní společnost bude mít zodpovědnost za uvedení PENB.

V současné době má majitel povinnost uvádět hodnotu energetického průkazu u každého domu na prodej již při inzerci. Pokud její majitel nedodá realitní společnosti ověřenou kopii PENB, má realitní kancelář povinnost u objektu uvést nejhorší energetickou třídu, tedy “G”.  V případě uveřejnění inzerátu bez deklarované energetické náročnosti hrozí realitnímu makléři finanční postih v hodnotě až 100 000 korun. V případě, že by zodpovědnost ležela na vlastníkovi nemovitosti v podobě právnické osoby (např. SVJ či podnikatele), pak je pokuta dokonce až 200 000 korun.
 

17. prosince 2014

Dovolujeme si vás informovat že od 22.12.2014 - 4.1.2015 máme dovolenou.

V případě havárií nás samozřejmě neváhejte kontaktovat. Pohotovostní služba funguje nepřetržitě.

Přejeme vám  krásné a klidné vánoce a v roce 2015 se těšíme na další spolupráci!

 

23. září 2014

Průkaz energetické náročnosti tzv. energetický průkaz a s tím související povinnost jej vlastnit se u bytových domů odvozuje od " vztažné plochy domu". Povinnost vlastnít energetický průkaz pro bytové domy platí: 

a) s celkovou energeticky vtažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015

b) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017

c) s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019

Po 1. lednu 2019 musí mít PENB všechny užívané bytové domy a administrativní budovy bez ohledu na jejich velikost.
 

24. srpna 2014

V reakci na stále se opakující otázku ohledně změny stanov SVJ:

Lhůta pro změnu stanov je 3 letá, počíná běžet momentem účinnosti NOZ (1.1.2014) a společenství vlastníků musí změněné stanovy v této lhůtě doručit i příslušnému rejstříkovému soudu. Neučiní-li tak, a to ani v přiměřené lhůtě, kterou mu poskytne příslušný rejstříkový soud, soud jej může zrušit. Likvidace společenství vlastníků je vyloučena, práva a povinnosti přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru dle jejich podílu na společných prostorech domu (§ 1261 NOZ). Důsledky zrušení společenství vlastníků mohou být pro jeho členy velice nepříjemně (narušené fungování domu, přechod závazků na členy, zablokování převodu bytových jednotek).

Bytové spoluvlastnictví je v NOZ upraveno v § 1158 – 1222, na společenství vlastníků se jako na právnickou osobu podpůrně vztahují ustanovení NOZ o spolku (§ 1221); z přechodných ustanovení se proto použijí nejen všeobecná (§ 3028 an.), ale i ta pro právnické osoby (§ 3041 an.NOZ). 

 

15. června 2014

V rámci dědického řízení je potřeba stanovit tržní cenu ( taktéž cenu obvyklou) majetku zůstavitele. Někteří notáři vyžadují znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem, některým stačí zjednodušený odhad tržní ceny, zpracovaný zkušeným realitním makléřem. Tuto možnost vám nabízíme.

 

1. ledna 2014

Prodávající i nadále bude platit daň z převodu nemovitosti. Kupující za odvod daně ručí. Úlevou pro poplatníka daně je to, že všechny přílohy k daňovému přiznání bude moci přikládat v prosté kopii či elektronické podobě.
 Od 1.1. 2014 finanční úřady nebudou srovnávat kupní cenu s cenou znalce, ale primárně s místně obvyklou cenou převáděných nemovitostí na trhu. Ti,  kteří budou prodávat běžnou nemovitost, získají oproti dnešku jednu velkou výhodu: nebudou muset při podání přiznání k dani z převodu předkládat finančnímu úřadu znalecký posudek. Pokud ovšem prodávající nebude s místně obvyklou cenou vypočítanou finančním úřadem spokojen, bude moci požádat příslušný úřad, aby porovnal kupní cenu s posudkem znalce. V takovém to případě ovšem bude muset předložit znalecký posudek, ale nově si náklady na jeho pořízení  bude moci odečíst od základu daně.

 

29. listopadu 2013

V důsledku úpravy soukromého práva od 1.1. 2014 bude vznik a zápis SVJ podstatný při koupi bytové jednotky a jejím zápisu do katastru nemovitostí. Nový zákon bude vznik SVJ vynucovat blokací převodů vlastnických práv k jednotkám. Katastr nemovitostí tak nového vlastníka nezapíše, pokud nebude prokázán vznik SVJ zápisem v rejstříku společenství vlastníků. Bez doložení vzniku SVJ (předložením výpisu z rejstříku společenství vlastníků jednotek) katastrální úřad nezapíše vlastnické právo k převáděné jednotce. Výjimkou bude pouze nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem.
Kupujícím tak lze jedině doporučit, aby výplatu kupní ceny vázali důsledně na zápis do katastru nemovitostí a aby si pro případ blokace zápisu vlastnického práva katastrem nemovitostí vymínili právo odstoupení od kupní smlouvy.

Od 1.1. 2014 zákon nepočítá se vzorovými stanovami vydávanými nařízením vlády, které by platily v případě, že se vlastníci nad jejich zněním neshodnou. Nedojde-li ke vzniku SVJ, budou se na právní poměry spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek uplatňovat obecná ustanovení o spoluvlastnictví, která jsou pro vlastníky méně komfortní, než je správa domu a pozemku společenstvím vlastníků.
Významnou nepříjemnost bude představovat zejména solidární odpovědnost vlastníků jednotek za dluhy související se správou společných prostor. Solidární odpovědnost znamená, že každý z vlastníků odpovídá za dluhy v plném rozsahu, jako by byl povinný sám. Výjimkou ze solidární odpovědnosti je dělená odpovědnost, která se však bude uplatňovat pouze v případě existence SVJ. Dělená odpovědnost spočívá na principu, že vlastníci jednotek ručí za dluhy SVJ „pouze“ v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.  

 

8. listopadu 2013

Při koupi či prodeji nemovitosti, při sjednávání zástavních či věcných práv nebo břemen, se budeme muset po podání návrhu na vklad do katastru obrnit trpělivostí. Vkladové řízení se totiž prodlouží v průměru až na dvojnásobek.
Novinka je založena na tom, že jakmile katastru dojde nějaký návrh na vklad, úřad odešle druhý den o tom informaci vlastníku nemovitosti.
Ten bude mít 20 dnů na to, aby v případě podvodného návrhu na vklad o této skutečnosti informovat katastr a zjednal nápravu. Po tuto dobu totiž bude vždy řízení přerušeno. Pokud katastr žádné námitky od vlastníka neobdrží, teprve po uplynutí 20 dnů bude pokračovat v řízení.

 

15. října 2013

V důsledku změny Občanského zákoníku, jehož nové znění vstupuje v platnost od 1. ledna 2014 se změní spousta věcí. Budeme vás tedy postupně informovat o změnách, které se týkají realit a které se v konečném důsledku budou týkat každého z nás. 

 

9. července 2013

Dovolujeme si vám oznámit , že dnešním dnem jsme se stali členy Realitní komory České republiky. Bližší informace o této organizaci získáte v sekci " Spřátelené weby".

 

 30. června 2013

Krásné prázdniny....

 

 2. ledna 2013

Od 1 ledna 2013 vstupuje v platnost další povinnost při prodeji domu či bytu - zajistit průkaz energetické náročnosti tzv.  energetický průkaz.

Je důležité vědět, že skutečná povinnost nastane až od 1. dubna 2013, kdy začne platit prováděcí vyhláška!

 Pro koho povinnost platí:

1) při prodeji domu - povinnost vlastnit energetický průkaz platí 

2) při pronájmu domu - povinnost vlastnit energetický průkaz platí

3) při prodeji bytu ve vlastnictví - povinnost vlastnit energetický průkaz platí (o průkaz se stará společenství vlastníků, nebo majitel domu), nicméně je možné místo průkazu předložit faktury za energie za poslední 3 roky. Tato možnost však přestane platit podle velikosti bytového domu nejdříve v roce 2015, nejpozději v roce 2019.

Pro koho povinnost neplatí:

1) při pronájmu bytu - průkaz zatím není nutný, bude povinný až od ledna 2016

2) byt či dům je předmětem daru či dědictví - průkaz není ani nebude nutný

3) při prodeji bytu či podnájmu v družstevním vlastnictví - průkaz zatím není nutný, bude potřebný podle velikosti bytového domu nejdříve v roce 2015, nejpozději v roce 2019.

4) vlastním dům či byt, ale nebudu ho prodávat ani pronajímat - vystavení energetického štítku by bylo zbytečné.

5) při prodeji rekreačního objektu (chaty, chalupy) - průkaz není ani nebude nutný

 

22. prosince 2012

Přejeme krásné svátky vánoční, hodně klidu a pohody v novém roce a těším se na případnou spolupráci!

 

25. června 2012

V době od 26.6. - 5.8. 2012 máme dovolenou. Přesto mne, v případě potřeby, neváhejte kontaktovat na emailu. Krásné prázdniny..
  

11. Června 2012

K dnešnímu dni máme ve správě 10 bytu našich klientů. Všem děkuji za důvěru a těším se na další spolupráci..
  

10. Srpna 2011

Dnes byla na stránkách spuštěna novinka " nemovitost měsíce", kterou jsou označeny nemovitosti, které považuji za dobrou investici či nemovitosti, které stojí za vidění..
 

4. Srpna 2011

Dnes jsme spustili nový vzhled webových stránek  ( jejich tvůrcem je pan Michal Hudák). Doufám, že budete s jejich řešením a kvalitou spokojeni stejně tak jako jsem spokojená já...

Nové stránky nabízí spoustu nových sekcí, informací, lepší přehlednost....např. jednou z novinek, které zde naleznete, je sekce "SPŘÁTELENÉ WEBY" kde jsou odkazy na stránky mých klientů, přátel či firem se kterými jsem spolupracovala a které mohu s klidným svědomím vřele doporučit..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference


Jan Marek

Dobrý den, paní Sýkorovou můžu jedině doporučit, jednání na úrovni a slušný. Moc vám děkuji!

Miloš Bílý

Dobrý den, rovněž bych se rád podělil o dosavadní zkušenost. Paní Sýkorová je rychlá v komunikaci, pohotová, férová a navíc velmi sympatická. Za mne opravdu velká pochvala ! ! ! Zatím jsme sice na začátku realizace koupě/prodeje bytu, ale domnívám se, že vše proběhne hladce. Mám rád lidi co umějí jednat, jsou akční a jsou profesionály ve svých oborech - paní Karolína Trojanová Sýkorová mezi ně rozhodně patří ! ! !

Martina Pecová

Paní Sýkorovou mohu jen vřele doporučit. Její nejen profesionální přístup, ale i srdečnost, energie, rychlost, mi pomohly k prodeji bytu a následné koupi domu. Již je to skoro rok a nevyskytly se žádné problémy. Všechny smlouvy pečlivě zkontrolovány, připraveny. Podmínky řečeny dopředu a vše dodrženo. Přímé a férové jednání. Pro mě naprostá spokojenost. Takových lidí je jak šafránu. Děkuji za skvěle odvedenou práci a přeji mnoho úspěchů.